Διαβουλεύσεις

19.10.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696000-5)


18.10.2018 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΤΩΝ


15.10.2018 ΛΗΞΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΚΗΛΩΝ (ΠΠΥΦΥ 2014)


12.10.2018 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ


9.10.2018 Δεύτερη (2η) δημόσια διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΚΗΛΩΝ (ΠΠΥΦΥ 2014)


28.9.2018 ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΠΠΥΦΥ 2015)


4.9.2018 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΠΠΥΦΥ 2015)


4.9.2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 2 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ