Διαβουλεύσεις

3.5.2017 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014
Ανακοίνωση (215KB)