Διαβουλεύσεις

28.1.2019 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


22.1.2019 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ (ΠΠΥΦΥ 2015)


31.12.2018 ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (ΠΠΥΦΥ 2015)


12.12.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (ΠΠΥΦΥ 2015)