Τα τρέχονται εκπαιδευτικά προγράμμα του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργεί στο Νοσοκομείο, παρατίθενται παρακάτω λεπτομερώς: