Τα τρέχονται εκπαιδευτικά προγράμμα για την Ποιότητα στην Υγεία, παρατίθενται παρακάτω λεπτομερώς: