Γενικές Πληροφορίες Σύστασης και Λειτουργίας


  • Ν.4368/ΦΕΚ 21τ.Α΄/ 21.2.2016, άρθρο 60, Σύσταση Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας. Εδώ
  • Υ.Α. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/ΦΕΚ 662 τ.Β΄/2.3.2017, Πλαίσιο Οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας. Εδώ
Το «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων ληπτών/ληπτριών Υπηρεσιών Υγείας», συστήθηκε και λειτουργεί στο Νοσοκομείο μας στις 10.11.2017 με την υπ’αριθ. 865/10.11.2017 Απόφαση Διοικητή, σύμφωνα με το άρθρο 60, Ν.4368, ΦΕΚ 21 τ.Α΄/2016, αντικαθιστώντας το «Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη».

Βρίσκεται στην κύρια είσοδο του νοσοκομείου, στο «κάμπους» του Πανεπιστημίου, στεγασμένο σε χώρο με εύκολη πρόσβαση, ευκρινώς σηματοδοτημένο, με κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.

Διαθέτει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και στα αρχεία (φυσικά και ηλεκτρονικά) όλων των Τμημάτων του Νοσοκομείου, με σκοπό τη δυνατότητα άμεσης άντλησης των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών (εισιτήρια, εξιτήρια, λίστες ασθενών, χρόνος αναμονής για εξέταση κ.ά.). Η πρόσβαση στα αρχεία και την αντίστοιχη πληροφορία υπόκειται στις αρχές του ιατρικού απορρήτου και είναι συναφής και ανάλογη του προστατευτικού σκοπού των «Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας». Τα στοιχεία που γνωστοποιεί το Γραφείο σε άλλες υπηρεσίες υπόκεινται σε ανωνυμοποίηση, εφ’ όσον εκπληρώνεται ο προστατευτικός σκοπός του.

Επικοινωνεί και συνεργάζεται συστηματικά με κάθε υπηρεσία του Νοσοκομείου και ειδικά με το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και το Τμήμα Κίνησης Ασθενών, με το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, καθώς και με τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), την Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, την Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας και τις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Η διασύνδεση του Γραφείου διευκολύνεται από κάθε άλλη υπηρεσία του Νοσοκομείου και από το προσωπικό της, με την αρωγή της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του νοσοκομείου στην εποπτεία της οποίας και βρίσκεται. Επιπλέον το Γραφείο συνεργάζεται, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, με τον Συνήγορο του Πολίτη, την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.

Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ληπτριών των Νοσοκομείων μπορούν συστηματικά να συνεργάζονται μεταξύ τους, να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν πρακτικές και εμπειρίες με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Στόχος της συνεργασίας τους είναι η επιμόρφωση του προσωπικού τους, η ανταλλαγή πρακτικών, η συνεκτική αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν συχνά και η εισήγηση βελτιωτικών μέτρων για την προαγωγή και ουσιαστική λειτουργία του θεσμού.