Με τη σύσταση και λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, η εποπτεία και η φροντίδα του Εκπαιδευτικού Κέντρου περιήλθε στην ευθύνη του Τμήματος, άρθρο 5&14 ΦΕΚ 174 τ.Β΄ /31.1.2016 Οργανισμός του Νοσοκομείου.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την σύνταξη, στις 16.9.2014, του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής παγίων και λοιπών στοιχείων του πρώην Κ.Ε.Κ., το οποίο λειτούργησε μέχρι τις 31.12.2006.

Το 2014, κατόπιν ενεργειών της κας Ελένης Σεμερτζίδου, εμπλουτίσθηκε από δωρεά ο εποπτικός εξοπλισμός του Εκπαιδευτικού Κέντρου, με έναν (1) Projector Epson EB S18 και μία (1) ακόμη οθόνη προβολής τοίχου.

Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές συνεδρίες των υπηρεσιών και τμημάτων του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα υποβληθέντα αιτήματα, οπότε και καταρτίζεται πρόγραμμα χρήσης των τεσσάρων (4) αιθουσών του.

Η αύξηση που παρατηρείτε στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στους χώρους του Εκπαιδευτικού Κέντρου, συνιστά δείκτης της αξιοποίησης του.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΚΕΝΤΡΟY Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΚΕΝΤΡΟY Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΚΕΝΤΡΟY Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016