Μονάδα Άσηπτης Νοσηλείας

Καθηγητής - Διευθυντής: Δανιηλίδης Μιχαήλ


Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Μονάδα Άσηπτης Νοσηλείας
Μονάδα Άσηπτης Νοσηλείας

Σχεδιάγραμμα Μονάδας

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Μονάδα Άσηπτης Νοσηλείας
Μονάδα Άσηπτης Νοσηλείας