Ακτινοθεραπευτικό Εργαστήριο

Καθηγήτρια - Διευθύντρια: Κυριακή Πιστεύου - Γομπάκη

  • Τμήμα Γραμμικών Επιταχυντών.
  • Τμήμα Θεραπευτικού Σχεδιασμού με CT Treatment Planning.
  • Τμήμα Αξονικού Εξομοιωτή (CT-simulator).
  • Τμήμα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, IMRT, IGRT.
  • Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων Ακτινοθεραπευτικής Κλινικής.
  • Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας Ακτινοθεραπευτικής Κλινικής.   Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Ακτινοθεραπευτικό Εργαστήριο
Ακτινοθερα- πευτικό Εργαστήριο

Σχεδιάγραμμα Εργαστηρίου

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Ακτινοθεραπευτικό Εργαστήριο
Ακτινοθερα- πευτικό Εργαστήριο