Τμήμα Ανοσολογικό

Διευθύντρια - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Λεμονιά Σκούρα


Προσωπικό

Υπεύθυνη τμήματος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Β. Τσαβδαρίδου - Φώλα, Ιατρός Βιοπαθολόγος, PhD
2313 303545, 2313 303542, vaso.tsavdaridou@gmail.com

Επιμελήτρια Α'
Α. Ιωακειμίδου, Ιατρός Βιοπαθολόγος
aliki_ioakimidou@yahoo.gr

Επιμελήτρια Α'
Ε. Γούναρη, Ιατρός Βιοπαθολόγος, MSc, PhD
evigounari@yahoo.com

Βιολόγος
Ι. Ζουμπουρτικούδη

Χημικός
Α. Τσολακίδου

Παρασκευαστές
Ε. Κουλούρη
Χ. Κανδηλίδου
Γ.Μακροβασίλη


Θέσεις και ώρες λειτουργίας

Το ανοσολογικό τμήμα βρίσκεται στο υπόγειο του Κεντρικού κτιρίου του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, στο χώρο των Κεντρικών Εργαστηρίων.

Οι ώρες λειτουργίας του είναι Δευτέρα-Παρασκευή 8π.μ.-3μ.μ.. Το εργαστήριο δεν λειτουργεί τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες.

Ιστορικό - Στόχοι

Στηρίζει τον ανοσολογικό έλεγχο των ασθενών του Νοσοκομείου και μεγάλου αριθμού εξωτερικών ασθενών από 25ετίας, και παρέχει επιπλέον εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Στόχος του εργαστηρίου είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών ως προς τον ανοσολογικό εργαστηριακό τους έλεγχο, επιδιώκοντας την ποιότητα στις εφαρμοζόμενες εργαστηριακές εξετάσεις, τη συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς, αλλά και τη συνεχή εκπαίδευση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Εργαστηριακο έργο

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο περιλαμβάνουν τον έλεγχο πρωτεϊνών βιολογικών υγρών, την ανίχνευση αυτοαντισωμάτων, τον προσδιορισμό ειδικών IgE αντισωμάτων (RAST), την ανίχνευση IgG ολιγοκλωνικών ζωνών στο ΕΝΥ,  και τον ανοσοφαινοτυπικό προσδιορισμό βιολογικών δειγμάτων. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται μέθοδοι εμμέσου ανοσοφθορισμού, ELISA, νεφελομετρίας, ανοσοχημειοφωταύγειας, τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης-ανοσοαφαίρεσης, ανοσοκαθήλωσης, ηλεκτροφόρησης ισοηλεκτρικής εστίασης και κυτταρομετρίας ροής.

Το τμήμα έχει μηχανοργάνωση.

Πεδία εκτελούμενων εξετάσεων

 • Προσδιορισμός ανοσοφαινότυπου περιφερικού αίματος, μυελού των οστών, ENY και άλλων βιολογικών υγρών κατά τη διαγνωστική διερεύνηση/παρακολούθηση  νεοπλασιών του αίματος, αυτοάνοσων νοσημάτων, πρωτοπαθών και επίκτητων ανοσοανεπαρκειών, και λοιμώξεων.

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Τυποποίηση οξειών λευχαιμιών

κυτταρομετρία ροής

Διαγνωστική διερεύνηση λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων

κυτταρομετρία ροής

Διαγνωστική διερεύνηση πολλαπλού μυελώματος

κυτταρομετρία ροής

Προσδιορισμός CD4+ , CD8+T λεμφοκυττάρων και του λόγου CD4/CD8

κυτταρομετρία ροής

Προσδιορισμός υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων

κυτταρομετρία ροής • Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών οξείας φάσης-δεικτών φλεγμονής

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

CRP

νεφελομετρία

CRP-hs

νεφελομετρία

Προκαλσιτονίνη

χημειοφωταύγεια

  • Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών με ποικίλη κλινική σημασία (δείκτες φλεγμονής,  αιμόλυσης, ανοσοανεπάρκειας, αυτοανοσίας κ.ά)

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Σερουλοπλασμίνη

 

νεφελομετρία

Α1-αντιθρυψίνη

 

νεφελομετρία

Απτοσφαιρίνη

 

νεφελομετρία

Διαλυτές & ενδοκυττάριες κυτταροκίνες

 

ELISA, κυτταρομετρία ροής

για ερευνητικούς σκοπούς • Διερεύνηση μονοκλωνικών γαμμαπαθειών

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Ποσοτικός προσδιορισμός IgA,  IgG, IgM, IgE ανοσοσφαιρινων ορού

νεφελομετρία

Ποσοτικός προσδιορισμός κ και  λ ελαφρών αλύσων ορού

νεφελομετρία

Ποσοτικός προσδιορισμός ελεύθερων κ και  λ ελαφρών αλύσων ορού (FREE κ/λ RATIO)

νεφελομετρία

Β2 Μικροσφαιρίνη 

νεφελομετρία

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού

Capillary zone electrophoresis

 

Ανοσοαφαίρεση

 

Capillary zone immunotyping

Ανοσοκαθήλωση

 

Σε γέλη αγαρόζης με χρήση ειδικών αντιορών • Διερεύνηση απομυελινωτικής νόσου του ΚΝΣ

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Ανίχνευση  ολιγοκλωνικών ζωνών IgG στο ΕΝΥ

ισοηλεκτική εστίαση και ανοσοκαθήλωση

Ποσοτικός προσδιορισμός IgG ΕΝΥ

νεφελομετρία

Ποσοτικός προσδιορισμός IgG ορού

νεφελομετρία

Ποσοτικός προσδιορισμός Λευκωματίνης ΕΝΥ

νεφελομετρία

Ποσοτικός προσδιορισμός Λευκωματίνης ορού

νεφελομετρία

Προσδιορισμός IgG INDEX  

 

  • Διερεύνηση διαταραχών που σχετίζονται με το συμπλήρωμα (π.χ. ανοσοανεπάρκειες, αυτοανοσία)

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Ποσοτικός προσδιορισμός C3, C4

 

νεφελομετρία

Ποσοτικός προσδιορισμός C1 inhibitor

 

ELISA

Ποσοτικός προσδιορισμός CIC (κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα)

 

ELISA • Διερεύνηση αυτοάνοσων διαταραχών με προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Αντιπυρηνικά αντισάματα (ΑΝΑ)

 

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (Anti-dsDNA)

 

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισώματα έναντι διαλυτών αντιγόνων του πυρήνα (ENA SCREEN) 

 

ELISA

 

Anti-Sm

 

ELISA

Anti-Rο/SS-A

 

ELISA

Anti -Lα/SS-B

 

ELISA

Anti -Scl-70

 

ELISA

Anti -Sm /RNP

 

ELISA

Anti -Jo-1

 

ELISA

Αντισώματα  έναντι καρδιολιπίνης (ACL, IgG - IgM)

 

ELISA

Αντισώματα  έναντι Β2 γλυκοπρωτεΐνης I (Β2GPI, IgG - IgM)

 

ELISA

Αντισώματα  έναντι του κυτταροπλάσματος των ουδετεροφίλων  (anti-MPO, p-ANCA & anti-PR3, c-ANCA)

 

ELISA

Αντισώματα  έναντι βασικής μεμβράνης (Anti-GBM)

 

Dot-ELISA

Αντισώματα  έναντι κυκλικού κιτρουλλινικού πεπτιδίου (Anti-CCP)

 

ELISA

Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA)

 

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισώματα  έναντι λείων μυϊκών ινών (ASMA)

 

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντιτοιχωματικά  αντισώματα στομάχου (APCA)

 

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντιμικροσωμιακά αντισώματα νεφρού-ήπατος (LKM1)

 

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισώματα  έναντι ενδομυΐου (EMA)

 

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισώματα  έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης (Anti-tTG) IgG - IgA

 

ELISA

Αντιγλοιαδινικά αντισώματα (AGA) IgG - IgA

 

ELISA • Διερεύνηση αλλεργικών καταστάσεων  με προσδιορισμό ειδικής  IgE ανοσοσφαιρίνης έναντι αλλεργιογόνων

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

 • Ποσοτικός προσδιορισμός ειδικής  IgE ανοσοσφαιρίνης έναντι εισπνεόμενων αλλεργιογόνων

 

 

ELISA

 • Ποσοτικός προσδιορισμός ειδικής  IgE ανοσοσφαιρίνης έναντι τροφικών αλλεργιογόνων

 

ELISA

 • Ποσοτικός προσδιορισμός ειδικής  IgE ανοσοσφαιρίνης έναντι φαρμακευτικών αλλεργιογόνων

 

ELISA

Οδηγίες


Παραπεμπτικό εξετάσεων
Το παραπεμπτικό των εξετάσεων πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο ασθενούς
 • Όνομα παραπέμποντος ιατρού
 • Όνομα διενεργούντος την λήψη του δείγματος
 • Παραπέμπουσα κλινική και νοσοκομείο
 • Ηλικία
 • Φύλο
 • Είδος δείγματος
 • Ημερομηνία και ώρα λήψης του δείγματος
 • Είδος εξετάσεων
 • Κλινικές πληροφορίες σχετικές με το είδος των αιτούμενων εξετάσεων

Ο παραπέμπων ιατρός πρέπει να υπογράφει το παραπεμπτικό και το όνομά του να είναι γραμμένο ολογράφως.
Γνωστά μολυσματικά δείγματα πρέπει να αναφέρονται.
Δείγματα

 • Σήμανση δειγμάτων

Τα στοιχεία του ασθενούς και η ημερομηνία λήψης πρέπει να αναγράφονται στα αντίστοιχα δείγματα και να είναι ίδια με τις πληροφορίες του παραπεμπτικού. Μη σημασμένα δείγματα απορρίπτονται.

 • Συλλογή δειγμάτων

Ολικό αίμα και μυελός: σε σωληνάριο με αντιπηκτικό EDTA για τον προσδιορισμό του ανοσοφαινοτύπου.
Ορός αίματος: σε σωληνάριο χωρίς αντιπηκτικό για τις υπόλοιπες εξετάσεις.
Βιολογικά υγρά: σε σωληνάριο με αντιπηκτικό ηπαρίνη για τον προσδιορισμό του ανοσοφαινοτύπου.
Βιολογικά υγρά: σε σωληνάριο χωρίς αντιπηκτικό για τις υπόλοιπες εξετάσεις.

 • Ποιότητα και ποσότητα δειγμάτων

Τα δείγματα πρέπει να είναι επαρκή σε ποσότητα για τον προσδιορισμό των αιτούμενων  εξετάσεων. Δείγματα αιμολυμένα ή/και λιπαιμικά είναι ακατάλληλα για τη διενέργεια των εξετάσεων.
Για τη διερεύνηση πιθανής απομυελινωτικής νόσου του ΚΝΣ απαιτούνται κατά προσέγγιση ένα (1)  mL ΕΝΥ και ορού.
Για τον προσδιορισμό του ανοσοφαινοτύπου συνήθως αρκεί η  ποσότητα ενός σωληναρίου γενικής αίματος.

 • Συσκευασία και μεταφορά δειγμάτων

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2005), οι αποστολείς πιθανώς μολυσματικών ουσιών έχουν την ευθύνη για τη σωστή μεταφορά των δειγμάτων, ώστε να φτάνουν στον προορισμό τους σε καλή κατάσταση με στόχο να μην τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία κατά τη μεταφορά τους και να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Τα αποστελλόμενα δείγματα πρέπει να μεταφέρονται σε θερμοκρασία 2-8οC.

Ημέρες δειγματοληψίας
Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8-11π.μ., κατά προτίμηση μετά από δωδεκάωρη νηστεία. Τα δείγματα να παραδίδονται στο εργαστήριο, αφού έχουν τακτοποιηθεί οι οικονομικές εκκρεμότητες.

Ειδικά όσον αφορά τον ανοσοφαινοτυπικό έλεγχο με κυτταρομετρία ροής, οι εξετάσεις διενεργούνται Δευτέρα με Πέμπτη, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με το εργαστήριο. Σε έκτακτες περιπτώσεις, παρακαλούμε, πριν την αποστολή των δειγμάτων να προηγείται τηλεφωνική συνεννόηση με το εργαστήριο.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εξέταση

Είδος

δείγ΅ατος

Φιαλίδιο

Απαιτού΅ενη

ποσότητα

Προετοι΅ασία

ασθενούς

Χρόνος

παράδοσης

στο

Εργαστήριο

Χρόνος

απάντησης

Παρατη

ρήσεις

Ηλεκτροφόρηση, Ανοσοαφαίρεση και Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

ΟΧΙ

< 6 h

8-10 η΅έρες

 

IgG,  IgA,  IgM ανοσοσφαιρίνες ορού

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

2-5 η΅έρες

 

κ και λ ελαφρές αλύσεις ορού

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

2-5 η΅έρες

 

Ελεύθερες κ και λ ελαφρές αλύσεις ορού

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

5-7 η΅έρες

 

Ανοσοσφαιρίνη IgΕ ορού

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

2-5  η΅έρες

 

IgG index και προσδιορισμός ολιγοκλωνικών IgG ζωνών στο ΕΝΥ

ολικό αί΅α &

ENY

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml &

τουλάχιστον

0,5 ml ENY

του ιδίου

24ώρου

νηστεία

< 6 h

25-30 η΅έρες

 

Παράγων C3

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 3 h

2-5  η΅έρες

 

Παράγων C4

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 3 h

2-5  η΅έρες

 

Ρευ΅ατοειδής

παράγων

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

2-5  η΅έρες

 

CRP (C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

1-3 η΅έρες

 

HPT (Απτοσφαιρίνη)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

ΟΧΙ

< 6 h

2-5 η΅έρες

 

CER (Σερουλοπλασμίνη)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

2-5 η΅έρες

 

AAT (Α1 αντιθρυψίνη)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

2-5 η΅έρες

 

ASTO

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

2-5  η΅έρες

 

Β2 μικροσφαιρίνη

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

5-7  η΅έρες

 

CRP hs (C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη υψηλής ευαισθησίας)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

5-7 η΅έρες

 

Προκαλσιτονίνη

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

1-3  η΅έρες

 

Αντιγόνα επιφανείας

Τ-λε΅φοκυττάρων

(AIDS)

ολικό αί΅α

Κ3 EDTA

2 ml

(1 σωληνάριο γενικής αί΅ατος)

ΟΧΙ

< 3 h

3-5 η΅έρες

Παραλαβή

δειγ΅άτων Τρίτη-Πέμπτη

Προσδιορισμός υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων

ολικό αί΅α,

΅υελός, ΕΝΥ,

Ασκιτικό,

Πλευριτικό

Κ3 EDTA ή ηπαρίνη

2 ml

(1 σωληνάριο γενικής αί΅ατος)

ΟΧΙ

< 6 h

15 η΅έρες

Αποστολή

δειγ΅άτων

κατόπιν

ραντεβού

Ανοσοφαινότυπος

κυττάρων οξείας λευχαι΅ίας

ολικό αί΅α,

΅υελός,

Ασκιτικό,

Πλευριτικό

Κ3 EDTA

ή ηπαρίνη

4 ml

(2 σωληνάρια γενικής αί΅ατος)

ΟΧΙ

< 6 h

15 η΅έρες

Προσυνεννόηση

΅ε το

Εργαστήριο

Ανοσοφαινότυπος

χρονίων

λε΅φοϋπερπλαστικών

νοση΅άτων/

Λε΅φω΅άτων Β, Τ

ολικό αί΅α,

΅υελό,

Ασκιτικό,

Πλευριτικό

Κ3 EDTA

ή ηπαρίνη

4 ml

(2 σωληνάρια γενικής αί΅ατος)

ΟΧΙ

< 6 h

15 η΅έρες

Αποστολή

δειγ΅άτων

κατόπιν

ραντεβού

Τυποποίηση

οικογενειών υποδοχέα

Τ-λε΅φοκυττάρων

(TCR)

ολικό αί΅α

Κ3 EDTA

2 ml

(1 σωληνάριο γενικής αί΅ατος)

ΟΧΙ

< 6 h

15 η΅έρες

Αποστολή

δειγ΅άτων

κατόπιν

ραντεβού

Διαγνωστική διερεύνηση πολλαπλού μυελώματος

Μυελός των οστών

Κ3 EDTA

2 ml

(1 σωληνάριο γενικής αί΅ατος)

ΟΧΙ

< 6 h

15 η΅έρες

Αποστολή

δειγ΅άτων

κατόπιν

ραντεβού

Αντιπυρηνικά

αντισώ΅ατα (ΑΝΑ) -

Συ΅περιλα΅βάνονται τα ACA

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

5-7  η΅έρες

Συντο΅ότερος

χρόνος

απάντησης για

αρνητικό δείγ΅α

Αντι-ds DNA

αντισώ΅ατα

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

7-10  η΅έρες

 

Αυτοαντισώ΅ατα

έναντι ΅ιτοχονδρίων

(ΑΜΑ)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

7-10  η΅έρες

 

Αυτοαντισώ΅ατα

έναντι λείων ΅υϊκών

ινών (SMA)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

7-10  η΅έρες

 

Αντισώ΅ατα έναντι

΅ικροσω΅ίων ήπατος-

νεφρών (LKM1)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

7-10  η΅έρες

 

Αυτοαντισώ΅ατα

έναντι τοιχω΅ατικών

κυττάρων στο΅άχου

(PCA)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

7-10  η΅έρες

 

Αντισώματα έναντι διαλυτών αντιγόνων του πυρήνα (ENA SCREEN)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

20-25  η΅έρες

 

Αντισώ΅ατα έναντι

Sm-RNP (ΕΝΑ)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

20-25  η΅έρες

 

Αντισώ΅ατα έναντι Sm (ΕΝΑ)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

20-25  η΅έρες

 

Αντισώ΅ατα έναντι Ro, SSA (EΝΑ)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

20-25  η΅έρες

 

Αντισώ΅ατα έναντι La, SSB  (EΝΑ)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

20-25  η΅έρες

 

Αντισώ΅ατα έναντι

Σκληροδέρ΅ατος (Scl- 70)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

20-25  η΅έρες

 

Αντισώ΅ατα έναντι

Jo-1

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

20-25  η΅έρες

 

Αντισώ΅ατα έναντι

καρδιολιπίνης IgG

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

20-25  η΅έρες

 

Αντισώ΅ατα έναντι

καρδιολιπίνης IgM

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

20-25  η΅έρες

 

Αντισώ΅ατα έναντι β2

γλυκοπρωτεΐνης Ι

(IgG)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

20-25  η΅έρες

 

Αντισώ΅ατα έναντι β2

γλυκοπρωτεΐνης Ι

(IgM)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

20-25  η΅έρες

 

Αντισώματα  έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης (Anti-tTG) IgG - IgA

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

20-25  η΅έρες

 

Αντιγλοιαδινικά αντισώματα (AGA) IgG - IgA

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

20-25  η΅έρες

 

Αντισώματα  έναντι ενδομυΐου (EMA)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

20-25  η΅έρες

 

C1 INH – Αναστολέας C1

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

30 η΅έρες

 

  CIC (κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

30 η΅έρες

 

Αντισώ΅ατα έναντι CCP

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

30  η΅έρες

 

Αντισώ΅ατα έναντι GBM

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

1 - 3  η΅έρες

Προσυνεννόηση με το εργαστήριο

Αντισώ΅ατα έναντι κυτταροπλάσ΅ατος

των ουδετεροφίλων (C-ANCA/PR3)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

20-25  η΅έρες

 

Αντισώ΅ατα έναντι ΅υελοπεροξειδάσης

των ουδετεροφίλων (P-ANCA/MPO)

ολικό αί΅α

χωρίς

αντιπηκτικό

4 ml

νηστεία

< 6 h

20-25  η΅έρες

 Η απαιτού΅ενη ποσότητα αναφέρεται σε εξετάσεις που ζητούνται μεμονωμένα και γίνονται από ολικό αί΅α χωρίς αντιπηκτικό. Σε περίπτωση που ζητούνται περισσότερες από ΅ία εξετάσεις απαιτείται επιπλέον όγκος ολικού αί΅ατος περίπου 0,5 ml ανά εξέταση.

Οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα του τμήματος.Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Σχεδιάγραμμα Εργαστηρίου

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο