Αρχεία προκυρήξεων προσλήψεων προσωπικού

Κατεβάστε τις πιο πρόσφατες προκυρήξεις και διαγωνισμούς

2.7.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)
Ανακοίνωση (549,2KB), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 1-2018 (708,4KB), ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1 (1445,2KB), ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (130,5KB)

26.3.2018 Απόφαση προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.
Αρχείο (200,1KB)

18.7.2017 ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.
Απόφαση-Προκήρυξη (245,6KB), Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής στην επιλογή πρόσληψης (62KB), Υπεύθυνη δήλωση διορισμού 1 (48,5KB), Υπεύθυνη δήλωση διορισμού 2 (46KB)

5.4.2017 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων κλάδων ιατρών Ε.Σ.Υ.
Απόφαση - Προκήρυξη (274,9KB), ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ (62KB), ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 (48,5KB), ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 (46KB)