Αρχεία Τεχνικών Προδιαγραφών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για Τεχνικές Προδιαγραφές

1.12.2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
Ανακοίνωση (21KB)

1.12.2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ανακοίνωση (723,2KB)