Αρχεία δημόσιων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για δημόσιους διαγωνισμούς

21.12.2018 Προκαταρκτική Προκήρυξη με Αρ. Πρωτ. 58600/21.12.2018 και ΑΔΑ : 6ΞΦ2469064-ΛΡΩ, διαγωνισμών στα πλαίσια του ΠΠΥΦΥ 2015


26.11.2018 ΔΙΑΚ 64/2018 ΕΣΗΔΗΣ 66633 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ


1.2.2018 Διακήρυξη 54-2017 (Υπηρεσιών εστίασης (τραπεζοκόμων)


1.2.2018 Διακήρυξη 71-2015 (Υπηρεσιών παροχής γευμάτων (σίτιση))


8.10.2017 Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός της 13.11.2017 για προμήθεια Αναλώσιμο οφθαλμολογικό υλικό διακ 59/2017