Αρχεία δημόσιων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για δημόσιους διαγωνισμούς

21.9.2017 2Η Μετάθεση Διεθνή ηλεκτρονικού (41553) διαγωνισμού, διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών απόβλητων
Ανακοίνωση (100,1KB)

19.9.2017 Διακήρυξη Κοχλιακών Μοσχευμάτων
Ανακοίνωση (447,2KB), Συνοδευτικό 1 (1267,1KB)

8.9.2017 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚ 39/2017 ΕΣΗΔΗΣ 41553 - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Ανακοίνωση (100,3KB)

9.8.2017 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 41553 - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚ 39/2017 ΤΗΣ 14-09-2017
Διακήρυξη (346KB)

19.7.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ 54/2017 ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓ 44097 ΤΗΣ 6.9.2017 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Διακήρυξη (188,5KB)

7.3.2017 2η Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών - Αναλώσιμο Οφθαλμολογικό υλικό
Ανακοίνωση (211,4KB)