Αρχεία δημόσιων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για δημόσιους διαγωνισμούς

22.6.2018 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ


1.2.2018 Διακήρυξη 54-2017 (Υπηρεσιών εστίασης (τραπεζοκόμων)


1.2.2018 Διακήρυξη 71-2015 (Υπηρεσιών παροχής γευμάτων (σίτιση))


8.10.2017 Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός της 13.11.2017 για προμήθεια Αναλώσιμο οφθαλμολογικό υλικό διακ 59/2017