Αρχεία δημόσιων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για δημόσιους διαγωνισμούς

24.5.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Κοι.Σ.Π.Ε. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ


17.5.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ