Προμήθειες - Έρευνα Αγοράς

Δείτε τι καινούργιο υπάρχει παρακάτω.

19.4.2019 AA29 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΧΝΙΑΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ


18.4.2019 AA28 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΛΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ


18.4.2019 Ν72/2019 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΩΡΛ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


18.4.2019 Ν74 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΑ


18.4.2019 Ν73 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΟΔΗΓΟΙ ΒΕΛΟΝΩΝ


18.4.2019 Ν72 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΩΡΛ


18.4.2019 Ν71 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΩΝ -ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ-ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ


18.4.2019 Ν70 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ


18.4.2019 Ν69 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΓΑΖΑ


18.4.2019 Ν68 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΣΥΡΙΓΓΑ-ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΗΣ ΠΤΗΤΙΚΩ ΑΕΡΙΩΝ


17.4.2019 Ν57 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


17.4.2019 Ν67 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ


17.4.2019 Ν66 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ


17.4.2019 Ν65 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ-ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ


17.4.2019 Ν65 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ-ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ


17.4.2019 Ν64 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ


17.4.2019 Ν63 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ


17.4.2019 Ν62 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ


17.4.2019 Ν61Γ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


17.4.2019 Ν60Β ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


17.4.2019 Ν59Α ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


17.4.2019 Ν58Α ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ