Άμισθη Επιτροπή Ποιότητας:

Πρόεδρος: Γεώργιος Βέργουλας

Έργο της επιτροπής είναι η καθιέρωση και γνωστοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιώνκαι η δημιουργία διαδικασιών πιστοποίησης και διαπίστευσης.

Ο έλεγχος της εφαρμογής των ανωτέρω σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των νοσοκομείων.