«Επιλογή Αναδόχου για Υπηρεσίες Καθαριότητας, Συντήρησης Πρασίνου και Απεντόμωσης -Μυοκτονίας των χώρων του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ» (CPV 90911200-8, 45112710-5 και 90921000-9)

line

22/11/2021