Επιλογή Αναδόχου για την Παρασκευή - Διάθεση Γευμάτων προς Σίτιση των ασθενών και του εφημερεύοντος προσωπικού, με χρήση των εγκαταστάσεων του μαγειρείου του Νοσοκομείου καθώς και για την Εκμίσθωση του Εστιατορίου και δυνατότητας λειτουργίας Κυλικείου στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

04/10/2021