Διοικητική Υπηρεσία / Διεύθυνση

line

Διευθύντρια: Ελένη Υφαντή

Στις  δύο (2) Υποδιευθύνσεις  της Διοικητικής  Υπηρεσίας / Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας   ΠΕ ή ΤΕ αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας  Διοίκησης Νοσοκομείου, με βαθμό Διευθυντή,  που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Σε κάθε  τμήμα  των  Υποδιευθύνσεων  της Διοικητικής Υπηρεσίας /Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ αντιστοίχων κλάδων και ειδικοτήτων, με βαθμό Α΄ που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Αρμοδιότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας

ανά τμήμα, είναι οι ακόλουθες:

Yποδιεύθυνση Διοικητικού

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρ. Δυναμικού: Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου, καθώς και γα την εποπτεία και έλεγχο του προσωπικού όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Τμήμα Γραμματείας: Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής στήριξης σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου, την διακίνηση της αλληλογραφίας και την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για την διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου.

Τμήμα Κίνησης Ασθενών: Φροντίδα για την έκδοση εισιτηρίων για την εισαγωγή των ασθενών και  την έκδοση των εξιτηρίων. Φροντίζει για την λογιστική παρακολούθηση της  μερίδας των νοσηλευμένων (γραφείο νοσηλειών), την χρέωση των δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών στα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία. Τηρεί αρχείο ασθενών (ιατρικούς φακέλους) και παρέχει κάθε πληροφορία γι’ αυτούς. Επίσης,  τηρεί λεπτομερή στατιστικά στοιχεία της νοσηλευτικής κίνησης. Χορηγεί πιστοποιητικά στους ασθενής όταν τα ζητούν, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης καθώς και αντίγραφα ιατρικών φακέλων. Συντονίζει τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται εκτός νοσοκομείου καθώς και τις διακομιδές των ασθενών με το ΕΚΑΒ. Απαντά σε αιτήματα της τροχαίας, αστυνομίας, πταισματοδικείου και εισαγγελικών παραγγελιών.

Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ) και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ): Ευθύνη και φροντίδα για την γραμματειακή στήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, την υποδοχή και εξυπηρέτηση των προσερχόμενων σ’ αυτά αρρώστων. Τηρεί τα αρχεία και τα βιβλία κίνησης των εξωτερικών ιατρείων. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των αρρώστων και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση. Χορηγεί πιστοποιητικά στους αρρώστους όταν τα ζητούν, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης. Ενημερώνει το κοινό για τις ώρες λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και για τον τρόπο λειτουργίας τους.

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Οικονομικού: Φροντίδα για την μελέτη των οικονομικών αναγκών του ιδρύματος και την εισήγηση για την έγκαιρη επεξεργασία των προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του ιδρύματος, την πραγματοποίηση των δαπανών, την εκκαθάριση των αποδοχών προσωπικού και λοιπόν αποζημιώσεων, την κατάρτιση του ισολογισμού και απολογισμό, την τήρηση των λογιστικών βιβλίων καθώς και την είσπραξη των εσόδων του Νοσοκομείου, την ευθύνη για την διαφύλαξη της περιούσιας του ιδρύματος και την τήρηση των Οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

Τμήμα Προμηθειών:  Έχει την ευθύνη α) της παρακολούθησης όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού και β) της διεξαγωγής περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού..

Τμήμα Πληροφορικής & Oργάνωσης: Είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και λειτουργία της μηχανογράφησης, της επεξεργασίας και τήρησης μηχανογραφικών στατιστικών στοιχείων, της παροχής και διακίνησης πληροφοριών στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην 4η Δ.Υ.Π.Ε., στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και στους άλλους αρμόδιους φορείς και κάθε άλλη συναφή εργασία.

Αυτοτελές Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού: Φύλαξη, η διανομή, η επιδιόρθωση, και η καθαριότητα του ιματισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και του ιματισμού για εξυπηρέτηση των νοσηλευμένων.