Τεχνική Υπηρεσία / Διεύθυνση

line

Διευθυντής: Χ. Παλαμπουίκη

Στην Τεχνική Υπηρεσία / Διεύθυνση προΐσταται ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε κάθε τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε ή ΤΕ ή ΔΕ αντιστοίχων κλάδων και ειδικοτήτων, που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας

Ευθύνη για τον προγραμματισμό και την εισήγηση της εκτέλεσης των απαραίτητων έργων ανάπτυξης, συντήρησης, ανανέωσης και διαρκούς βελτίωσης των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του ιδρύματος και για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεση τους και έχει την φροντίδα για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους. Η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων. Φροντίζει για την συντήρηση και κανονική λειτουργία του επιστημονικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και των οχημάτων του Ιδρύματος. Ευθύνη και φροντίδα της ορθολογικής χρήσης του ιατρικού επιστημονικού εξοπλισμού καθώς και η οργάνωση τεχνική υποστήριξη του.

Οργανόγραμμα Τεχνικής Υπηρεσίας