Νοσηλευτική Υπηρεσία

line

Διευθύντρια: Παρθενόπη Παντελίδου

Τομεάρχες

1ος Παθολογικός Τομέας: Α. Μπάγκαλα
2ος Παθολογικός Τομέας: Μ. Αγγου,
3ος Χειρουργικός Τομέας: Ι. Ιστίκογλου,
4ος Εργαστηριακός Τομέας: Ε. Ντσούνου

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία / Διεύθυνση διαρθρώνεται ανάλογα με τη διάρθρωση των τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας / Διεύθυνσης. Επικεφαλής των τομέων είναι Τομεάρχες, που τοποθετούνται με απόφαση του Δ.Σ. από το Διοικητή του Νοσοκομείου μετά από επιλογή τους από το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 4ης Δ.Υ.Π.Ε. Κ.Μ, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου 2889/2001. Επίσης, επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Σε όλα τα τμήματα των τομέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας υπάρχουν προϊστάμενοι οι οποίοι επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και τοποθετούνται με απόφαση του Δ.Σ., στο οποίο υπάγονται και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του νόμου 2683/1999.

Αρμοδιότητες – σκοποί Νοσηλευτικής υπηρεσίας

Οι σκοποί της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι οι παρακάτω:

  1. Η παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας τεκμηριωμένης νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο, σ΄ αυτούς που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών , στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και στα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας του Νοσοκομείου, καθώς και σ΄ εκείνους που δέχονται υπηρεσίες υγείας κατ΄οίκον, σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία της Νοσηλευτικής Επιστήμης και τον κώδικα της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.
  2. Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς του Νοσοκομείου για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων μαζικών καταστροφών ή απρόσμενων συμβάντων.
  3. Η στελέχωση των νοσηλευτικών τομέων, με βάση τους διεθνείς καθιερωμένους δείκτες στελέχωσης , που είναι απόλυτα σύμφωνη με τις προβλεπόμενες θέσεις των  οργανισμών των Νοσοκομείων ή της Υγειονομικής Μονάδας, δηλαδή ανάλογο σε αριθμό και παραδεκτή σύνθεση επιπέδων νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των νοσηλευτικών αναγκών φροντίδας των ασθενών σε 24ωρη βάση. Συγκεκριμένα να προβλέπεται η δίκαιη αναλογική σχέση νοσηλευτών προς βοηθούς νοσηλευτών.
  4. Η άσκηση αποτελεσματικής νοσηλευτικής διοίκησης νοσηλευτικών τομέων, καθώς και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρερχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας.
  5. Η λειτουργία προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων καθώς και η συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα.
  6. Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων για απόκτηση εμπειριών νοσηλευτικής κατάρτισης, την εφαρμογή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και την υποστήριξη προγραμμάτων κλινικής εμπειρίας.
  7. Η ανάπτυξη, η εκπόνηση και η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων για τη βελτίωση των παρερχομένων υπηρεσιών.
  8. Η συμμετοχή της σε διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα του Νοσοκομείου.
  9. Η από κοινού συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του Νοσοκομείου καθώς και με άλλα Νοσοκομεία και φορείς παροχής φροντίδας, με σκοπό την ενιαία παροχή νοσηλευτικής φροντίδας (κλινικές οδηγίες, πρωτόκολλα).
  10. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από τις νομοθετικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας αυτού και τις Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας