“ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ”

line

18/02/2021

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για τη διενέργεια  διαγωνισμού για “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ” (CPV 90900000-6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ) για την κάλυψη των αναγκών  του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) έχουν αναρτηθεί για 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για τη διενέργεια  διαγωνισμού για “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ” (CPV 90900000-6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ) για την κάλυψη των αναγκών του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Ηλεκτρονικός τόπος διαβούλευσης : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 

Κωδικός αναζήτησης διαβούλευσης : 21DIAB000015519

Έναρξη Διαβούλευσης: 18/02/2021

Λήξη Διαβούλευσης: 05/03/2021

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να υποβάλουν μέσω ΕΣΗΔΗΣ σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών, εντός της οριζόμενης προθεσμίας. 

            Για διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με τον αρμόδια υπάλληλο ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗ του Γραφείου Προμηθειών, στο τηλέφωνο 2313-303063 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kosmas.marantidis@n3.syzefxis.gov.gr  

Επισημαίνουμε ότι τα σχόλια δεν αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά στο Γραφείο Προμηθειών του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Πριν υποβάλετε σχόλια, παρακαλούμε διαβάστε τους όρους υποβολής σχολίων ακολουθώντας το σύνδεσμο ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΩΝ 

 

Θεσσαλονίκη 18/02/2021