ΕΣΗΔΗΣ 205838 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΠ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ"

line

09/02/2024

Η Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως 11, Καλαμαριά, Τ.Κ. 551 34,) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΠ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ «ΑΧΕΠΑ»» (CPV: 45210000-2 - Εργασίες κατασκευής κτιρίων & CPV 71320000 -7 - Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών), με συνολικό προϋπολογισμό ύψους € 2.767.722,58 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 3.431.976,00).

Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 205838 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.03.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.