Περίληψη της υπ΄αριθμ. 69/2024 (1η επαναληπτική) Διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων λεβήτων νερού με το σύνολο του εξοπλισμού τους

line

05/07/2024