Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Οφθαλμολογική Κλινική του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ (Κωδικός MIS 5070786)

line

23/09/2021

Υποέργα 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 της Πράξης με τίτλο: Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ (Κωδικός MIS 5070786)