ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 22-2021

line

21/12/2021

προμήθεια “Διπλής κεφαλής γ΄ κάμερας με αξονικό τομογράφο SPECT/CT”