Β Επαναληπτική Έρευνα Αγοράς υπ΄ αριθμ.52/2023

line

25/05/2023

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να αποστείλουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Τεχνητή νοημοσύνη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οικοσυστήματος καρδιαγγειακών νοσημάτων μέσω της αυτόματης εξόρυξης και επεξεργασίας κλινικών δεδομένων από ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών» για τις ανάγκες του Ιατρείου Υπέρτασης, Συγγενών Καρδιοπαθειών και Κλινικών Μελετών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ (CPV: 42965000-8, Εξοπλισμός επεξεργασίας πληροφοριών), συνολικού προϋπολογισμού 3.163,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στα πλαίσια του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.