ΗΜ 018/2024 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Α’ ΚΑΙ Β ‘ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

18/06/2024

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 08/07/2024

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.