Τρεις (3) Πράξεις οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

line

23/03/2022

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ με κεντρικό στόχο την παροχή υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας και την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων και έκτακτων αναγκών (λόγω Covid 19) του πληθυσμού υλοποιεί τις ακόλουθες τρεις (3) Πράξεις οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2014-2020).

1. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Κωδικός ΟΠΣ: 5070786

Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2020ΕΠ00810082

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 4.191.700,00 € 

Η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

 • Μία (1) συσκευή φλουροαγγειογραφίας με OCT, OCT-A και σύστημα ψηφιακής έγχρωμης και ανέρυθρης φωτογράφησης βυθού,
 • Δέκα (10) αναπνευστικές συσκευές οξυγονοθεραπείας (High Flow) συμπεριλαμβανομένων των παρελκόμενων αναλωσίμων μηχανήματος,
 • Ένα (1) συγκρότημα ψηφιακού στεφανιογράφου,
 • Ένας (1) φορητός υπερηχοτομογράφος,
 • Ένα φορητό ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα C-ARM για χρήση σε στεφανιαία περιστατικά,
 • Δύο (2) χειρουργικά κρεβάτια καρδιοχειρουργικής,
 • Δύο (2) χειρουργικά μόνιτορ πολυκάναλα με δυνατότητα αιματηρών και μη αιματηρών καταγραφών με συνοδό δορυφορικό μόνιτορ,
 • Δύο (2) επιτοίχιες οθόνες για online άμεση λήψη εξετάσεων,
 • Δύο (2) σκιαλυτικές λυχνίες χειρουργείου με δύο (2) δορυφόρους,
 • Ένα (1) ενδοσκοπικό σύστημα σπονδυλικής στήλης,
 • Δέκα (10) μηχανήματα αιμοκάθαρσης,
 • Δύο (2) πλήρεις μονάδες ενδοσκοπήσεων υψηλής ευκρίνειας,
 • Τρία (3) φορητά ακτινολογικά μηχανήματα,
 • Ένα(1) ψηφιακό ακτινογραφικό μηχάνημα,
 • Ένας (1) ψηφιακός μαστογράφος,
 • Ένας (1) εγκεφαλογράφος νευρολογικός,
 • Ένας (1) νέος υπερηχοτομογράφος,
 • Ένα (1) σύστημα MALDI - TOF για ταχεία ταυτοποίηση μικροβίων,
 • Δύο (2) χειρουργικών κρεβατιών για τις ανάγκες της οφθαλμολογικής κλινικής,
 • Ένα (1) μικροσκόπιο οφθαλμολογικό με inverters για βυθό,
 • Ένα (1) μικροσκόπιο οφθαλμολογικό με OCT RESCANΗ OCT αγγειογραφία,
 • Ένα (1) μικροσκόπιο οφθαλμολογικό για καταρράκτη,
 • Ένα(1) YAG LASER,
 • Ένα(1) Diode Laser (Cyclo),
 • Ένα(1) Laser 532 (Selective Laser Trabeculoplasty),
 • Μία (1) τομογραφία οπτικού νεύρου Angio OCT,
 • Μία (1) τομογραφία κερατοειδούς.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:96ΗΙ7ΛΛ-ΨΤΙ)
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 
1. Μαραντίδης Κοσμάς (τηλ. 2313 303063)
2. Αραβίδου Παρασκευή (τηλ. 2313 03145)

2. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού (βιοϊατρικού) εξοπλισμού για το Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Κωδικός ΟΠΣ: 5076450
Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2021ΕΠ00810001
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 583.000,00 €
Η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

 • Ένας (1) αξονικός τομογράφος - CT τουλάχιστον 64 τόμων,
 • Ένα (1) ψηφιακό ακτινοσκοπικό τύπου C-Arm για αγγειοχειρουργική χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:414Α7ΛΛ-Ρ3Μ)
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 
1. Μαραντίδης Κοσμάς (τηλ. 2313 303063)
2. Αραβίδου Παρασκευή (τηλ. 231 303145)

3. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού για το Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ - Μέρος 3ο

Κωδικός ΟΠΣ: 5087282
Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2021ΕΠ00810013
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 2.398.000,00 € 
Η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

 • Ένα (1) σύστημα βίντεο - ηλεκτροεγκεφαλογραφίας μακροχρόνιας παρακολούθησης (Long-term monitoring, LTM) 128 Καναλιών,
 • Ένα (1) νευροχειρουργικό μικροσκόπιο με πρόσθετες τεχνολογίες και προγράμματα,
 • Ένας (1) κλίβανος πλάσματος χωρητικότητας 110 λίτρων και άνω,
 • Ένα (1) συγκρότημα μαγνητικού συντονισμού (MRI) 3 TESLA.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:ΨΦ7Χ7ΛΛ-ΘΙ4)
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 
1. Μαραντίδης Κοσμάς (τηλ. 2313 303063)
2. Αραβίδου Παρασκευή (τηλ. 231 303145)