Κατάρτιση -τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία

line

06/02/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κατάρτιση και τήρηση καταλόγων ιατρών στην Κλινική Μικροβιολογία ,κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Τμήμα  Προσωπικού ,είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για αυτό με εξουσιοδότηση ,με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος σύμφωνα με το νόμο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς.

 

Στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ λειτουργεί κέντρο εκπαίδευσης στην Κλινική Μικροβιολογία και έχουν συσταθεί δύο(2) οργανικές θέσεις ,μία (1) θέση ιατρών εκτός ΕΣΥ-ιδιωτών ιατρών και μία (1) θέση ιατρών κλάδου ΕΣΥ.

 

Με την με αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.24194/15.04.2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1904/Τ.΄Β/13-05-2023) με θέμα :<<Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων Ιατρών για εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία>>,καταρτίζονται και τηρούνται  δύο (2) ηλεκτρονικοί κατάλογοι ειδικευμένων ιατρών. Ο πρώτος  αφορά στην εγγραφή ιατρών κλάδου ΕΣΥ και ο δεύτερος ιατρών εκτός ΕΣΥ.

Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει  μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του κάθε υποψηφίου .Η προτεραιότητα μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους.

 

  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ /ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ
  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η ΟΧΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
  • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΣΥ ΠΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
  • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΠΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία

 

1.Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία (ΦΕΚ 1904/2021/τ. Β)

2.Η υπ'αριθ.Γ2α/25256/19.102023 Κ.Υ.Α. <<Μεταφορά /μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευομένων ιατρών για Εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ>>(ΦΕΚ 6162/2023/τ. Β)

3.Η υπ'αριθ.Γ5α/Γ.Π.οικ.42972/05.06.2019 Απόφαση του Υπουργείου υγείας <<Εκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας>>(ΦΕΚ 2272/2019/τ. Β)

4.Η υπ'αριθ.Γ5α/Γ.Π. 29527/01.12.2022 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας <<Αναγνώριση νοσοκομείων ως κατάλληλων κέντρων εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών για την εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας .(ΦΕΚ 6714/2022/τ. Β)