Κατάρτιση -τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη

line

19/06/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κατάρτιση και τήρηση καταλόγων ιατρών στον Σακχαρώδη Διαβήτη, κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών ,στο Τμήμα Προσωπικού ,είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για αυτό με εξουσιοδότηση ,με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος σύμφωνα με το νόμο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, από 18.12.2023 και για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

Στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ λειτουργεί κέντρο εκπαίδευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη και τοποθετούνται μέχρι  πέντε (5) εξειδικευόμενοι ιατροί  ,δύο (2) θέσεις ιδιωτών ιατρών, δύο (2) θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ ,μέλη ΔΕΠ και Στρατιωτικών Ιατρών και ένας (1) υπεράριθμος  από τον κατάλογο με πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης.

 

Με την αριθ.Γ2α/Γ.Π.οικ.4133/16.01.2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 337/τ. Β/25-01-2023) με θέμα :<<Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη >>, καταρτίζονται και τηρούνται τρείς (3) ηλεκτρονικοί κατάλογοι ειδικευμένων ιατρών.

 

Ο πρώτος αφορά στην εγγραφή ιατρών κλάδου ΕΣΥ, μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημιακών Κλινικών  καθώς και Στρατιωτικών ιατρών ,ο δεύτερος αφορά τους ιδιώτες ιατρούς.

 

Ο τρίτος κατάλογος αφορά ιατρούς που έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης και επιθυμούν να συνεχίσουν  την εκπαίδευση τους ως υπεράριθμοι μέχρι τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης θα διενεργηθεί κλήρωση.Για την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από το Τμήμα Διαχείρησης  Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου ,προκειμένου να παραστούν όσοι το επιθυμούν. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Νοσοκομείου.

 

Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του κάθε υποψηφίου.

 

Μετά την πρώτη εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης ,οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο με την αίτηση τους και η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους.

 

  • ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ -ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ -ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ -ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ -ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ -ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ -ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ Ή ΟΧΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
  • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
  • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ,ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
  • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

 

 

Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

1.Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΦΕΚ 337/2023/τ. Β)

2.Υπ'αριθ.Γ5α/Γ.Π.οικ.25822/04.05.2023 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας <<Αναγνώριση νοσοκομείων ως κατάλληλων κέντρων εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών για την εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη>>(ΦΕΚ 3029/2023/τ. Β)

3.Υπ'αριθ.Γ2α/οικ.27044/10.05.2023 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας <<Προυποθέσεις σύστασης και λειτουργίας Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων και Διαβητολογικών Κέντρων>>(ΦΕΚ 3122/2023/τ.Β)

4.Η υπ'αριθ.Γ2α/οικ.4235/19.10.2023Κ.Υ.Α. <<Μεταφορά /μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών για Εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ >>(ΦΕΚ 6163/2023/τ.Β).