Αιματολογικό Τμήμα

line

Διευθύντρια Λεμονιά Σκούρα, Αναπλ.Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ

Προσωπικό

Υπεύθυνη Ιατρός εργαστηρίου
Α. Νικολαϊδου (Δ/ντρια ΕΣΥ), Ιατρός Βιοπαθολόγος
e-mail: andr.nikol@yahoo.com

Ιατρός Βιοπαθολόγος
Π. Τσιάτσιου (Δ/ντρια ΕΣΥ)
email: ptsiatsiou@yahoo.com

Ιατρός Βιοπαθολόγος
Κ. Κουϊρουξής (Επιμελητής Α')
email: kouirouxis@hotmail.gr

Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
Α. Γαζετη (ΤΕΙ)
Ε. Ευαγγέλου (ΒΙΒΕ)
Π. Μαυροϊδάκη (ΒΙΒΕ)
Π. Κέρου (ΒΙΒΕ)

Ιστορικό - Στόχοι

Το εργαστήριο λειτουργεί από ιδρύσεως του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και δέχεται δείγματα ασθενών του Νοσοκομείου μας, δείγματα ασθενών άλλων Νοσοκομείων και μεγάλο αριθμό δειγμάτων εξωτερικών ασθενών. Ο όγκος των εξετάσεων ανέρχεται σε περίπου 650 ημερησίως, ενώ στις ημέρες γενικής εφημερίας του νοσοκομείου ανέρχεται σε περίπου 1100 εξετάσεις.

Στο εργαστήριο εκτελούνται εξετάσεις σε ποικίλα πεδία της αιματολογίας όπως: Η μελέτη των παραμέτρων της Γενικής Αίματος σε αυτοματοποιημένους σύγχρονους αναλυτές, κλασικές αιματολογικές εξετάσεις όπως ΤΚΕ, έλεγχος G6PD και οσμωτική αντίσταση ερυθρών, ανοσολογικές εξετάσεις όπως προσδιορισμός ομάδων αίματος και Coombs, έλεγχος αιμοσφαιρινοπαθειών, καθώς και ποικίλες άλλες εξετάσεις όπως προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, προσδιορισμός κυττάρων ΕΝΥ και βιολογικών υγρών κ.α.

Το εργαστήριο παρέχει εκπαιδευτικό έργο σε ειδικευόμενους ιατρούς στην Ιατρική Βιοπαθολογία και Γενική Ιατρική, σε φοιτητές, και επιπλέον αναπτύσσει ερευνητικό έργο. Στόχος του εργαστηρίου είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών, η συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς, αλλά και η συνεχής εκπαίδευση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Έμφαση δίνεται στην ποιότητα των εφαρμοζομένων εργαστηριακών εξετάσεων για αυτό εφαρμόζεται καθημερινός εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος, διμηνιαίος εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και εξωτερικός ποιοτικός έλεγχο από το πρόγραμμα IQAS on LINE που εδρεύει στην Γερμανία.

Το εργαστήριο υποστηρίζεται από το πληροφορικό σύστημα LIS.

Πεδία εκτελούμενων εξετάσεων

Αναλυτικά αναφέρονται οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο.

Α. Προσδιορισμός Γενικής Αίματος και παραμέτρων αυτής σε αυτοματοποιημένο μηχάνημα.

Εκτελείται σε σύγχρονους υβριδικούς αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας με πρόσθιο και πλάγιο σκεδασμό φωτεινής πηγής ακτίνας Laser και τη μεθοδολογία της κυτταρομετρίας ροής.

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Απόλυτος Αριθμός Λευκών

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Απόλυτος Αριθμός Ερυθρών

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Αιμοσφαιρίνη (Hb)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Αιματοκρίτης (Hct)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Μέσος όγκος ερυθρών (M.C.V)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης (M.C.H)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ανά ερυθροκύτταρο (MCHC)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW CV, RDW SD)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Απόλυτος αριθμός αιμοπεταλίων

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Μέσος όγκος αιμοπεταλίων  (M.P.V)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Εύρος κατανομής     αιμοπεταλίων
(RDW)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Αιμοπεταλιοκρίτης (Pct)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

p-LCR%(Μεγάλα αιμοπετάλια % )

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

IPF (Immature Platelet Fraction)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Εμπύρηνα Ερυθρά (Απόλυτος αριθμός και % εκατοστιαία αναλογία ανά 100 λευκά)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

HPC (Προγονικά κύτταρα)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Απόλυτος αριθμός και % εκατοστιαία
αναλογία Ουδετερόφιλων                      

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Απόλυτος αριθμός και % εκατοστιαία αναλογία Λεμφοκυττάρων

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Απόλυτος αριθμός και % εκατοστιαία αναλογία Μονοπύρηνων

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Απόλυτος αριθμός και % εκατοστιαία αναλογία Ηωσινοφίλων

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Απόλυτος αριθμός Ig κοκκιοκυττάρων          
(Ig, Immature granulocyte)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Ποσοστό % Ig (Immature granulocyte)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Απόλυτος αριθμός HFLC (υψηλού   φθορισμού λεμφοκύτταρα)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Ποσοστό % HFLC (υψηλού φθορισμού λεμφοκύτταρα

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Ηypo-He (υπόχρωμα ερυθρά RBC)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

Hyper-He (υπέρχρωμα ερυθρά RBC)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

MicroR (Μικροκυτταρικά RBC)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

MacroR (Μακροκυτταρικά RBC)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

FRC  (Απόλυτος αριθμός σχιστοκυττάρων)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

FRC% (% Αναλογία σχιστοκυττάρων)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

ΔΕΚ (Απόλυτος αριθμός δικτυοερυθροκυττάρων)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

ΔΕΚ% (% αναλογία δικτυοερυθροκυττάρων)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

IRF (Δείκτης άωρων ΔΕΚ)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

LFR (Δείκτης καλής διαφοροποίησης ΔΕΚ)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

MFR (Ενδιάμεσης ωριμότητας ΔΕΚ)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

HFR (Άωρα ΔΕΚ)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό

RET-He (Δείκτης αιμοσφαιρινοποίησης)

Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Β. Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός φυσιολογικών και παθολογικών κλασμάτων αιμοσφαιρίνης

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης για ανίχνευση και ποσοτικό προσδιορισμό φυσιολογικών και παθολογικών κλασμάτων αιμοσφαιρίνης

 High-performance liquid chromatography, HPLC
(Μέθοδος αναφοράς)

Ανίχνευση εγκλείστων
α-θαλασσαιμίας

Έμβιος ειδική χρώση

Μορφολογία ερυθρών αιμοσφαιρίων

Επίστρωση και χρώση May-Grunwald/Giemsa σε ειδικό βαφέα πλακιδίων, παρατήρηση σε οπτικό μικροσκόπιο
Γ. Κλασικές εξετάσεις αιματολογίας

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Μορφολογία λευκών αιμοσφαιρίων

Παρατήρηση σε οπτικό μικροσκόπιο άμεσου παρασκευάσματος
περιφερικού αίματος χρωματισμένου με May-Grunwald/Giemsa

ΤΚΕ

Τροποποιημένη Westergren

Ανεύρεση κοκκίων αιμοσιδηρίνης στον μυελό

Χρώση PERL

Ανεύρεση κοκκίων αιμοσιδηρίνης στα ούρα

Χρώση PERL

Ποιοτικός έλεγχος  G6PD

Δοκιμασία  Μotulsky

Ποσοτικός προσδιορισμός G6PD

Μέτρηση οπτικής πυκνότητας

Οσμωτική αντίσταση ερυθρών

Κλασική μέθοδος

Ανεύρεση ηωσινόφιλων στο ρινικό έκκριμα

Άμεσο παρασκεύασμα-Χρώση May-Grunwald/Giemsa

Ανεύρεση ηωσινόφιλων στο ίζημα των ούρων

Άμεσο παρασκεύασμα-Χρώση May-Grunwald/Giemsa
Δ. Ανοσολογικές εξετάσεις

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Προσδιορισμός ομάδος αίματος συστήματος ΑΒΟ

Συγκολλητινοαντίδραση

Προσδιορισμός παράγοντα D

Συγκολλητινοαντίδραση

Άμεση εξέταση Coombs

Μέθοδος συγκόλλησης σε γέλη

Έμμεση εξέταση Coombs

Μέθοδος συγκόλλησης σε γέλη

Δοκιμασία δρεπάνωσης

Κλασική μέθοδος

Ανίχνευση κρυοσφαιρινών

Κλασική μέθοδος

Έλεγχος για παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία.

Μέθοδος συγκόλλησης σε γέληΕ. Ποικίλες άλλες εξετάσεις

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Αριθμός  κυττάρων βιολογικών υγρών όπως ΕΝΥ, ασκιτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικαρδιακό υγρό, αρθρικό υγρό και πλευριτικό υγρό
 1. Μέτρηση σε πλάκα Neubauer
 2. Αυτοματοποιημένο μηχάνημα κυτταρομετρίας ροής με φθορισμό
Μορφολογία και % αναλογία κυττάρων βιολογικών υγρών όπως ΕΝΥ, ασκιτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικαρδιακό υγρό, αρθρικό υγρό και πλευριτικό υγρό
 1. Μέτρηση σε πλάκα Neubauer
 2. Αυτοματοποιημένο μηχάνημα κυτταρομετρίας ροής με φθορισμό
Ανίχνευση πλασμωδίων στο περιφερικό αίμα

Επίστρωση παχείας σταγόνας και λεπτής στιβάδας - Χρώση May-Grunwald/Giemsa Μικροσκοπική παρατήρηση

Ποσοτικός προσδιορισμός Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης ( HbA1c)

High-performance liquid chromatography, HPLCΟδηγίες


Είδος Δειγμάτων

Η λήψη του δείγματος γίνεται ως εξής:

 1. Για τις εξετάσεις Γενική Αίματος με τις επιμέρους παραμέτρους, έλεγχος των Αιμοσφαιρινοπαθειών, η Γλυκοζυλιωμένη ΗbΑ1c, άμεση Coombs, ομάδες αίματος, ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός G6PD, test δρεπανώσεως, χρώση για έγκλειστα, έλεγχος παχείας σταγόνας για ελονοσία, η χρώση May-Grunwald, λαμβάνεται ολικό αίμα σε σωληνάρια γενικής αίματος με αντιπηκτικό Ethylenediamine Tetraacetic Acid (Κ2EDTA, Κ3EDTA)
 2. Για την δοκιμασία PERL (χρώση κοκκίων αιμοσιδηρίνης στο μυελό), λαμβάνεται μυελός σε σωληνάρια γενικής αίματος
 3. Η ΤΚΕ: εκτελείται σωληνάρια με αντιπηκτικό με κιτρικό Νάτριο
 4. Η καμπύλη αντίστασης των ερυθρών εκτελείται σε γυάλινο σωληνάριο με αντιπηκτικό ηπαρίνη
 5. Η έμμεση Coombs και οι κρυοσφαιρίνες εκτελούνται με ορό. Οι κρυοσφαιρίνες μεταφέρονται στο εργαστήριο σε θερμοκρασία 37ο C
 6. Για την χρώση κοκκίων αιμοσιδηρίνης ούρων, τον έλεγχο ηωσινοφίλων στα ούρα, γίνεται με τυχαίο δείγμα ούρων
 7. Ο έλεγχος ηωσινοφίλων στο ρινικό έκκριμα γίνεται με λήψη ρινικού εκκρίματοςΛήψη και αποστολή δειγμάτων
Η λήψη και η αποστολή των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες σε εργάσιμες ημέρες και πρωινές ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο του τμήματος.

Μονάδα Αιμόστασης

Διευθύντρια Λεμονιά Σκούρα, Αναπλ.Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ

Προσωπικό

Υπεύθυνη Εργαστηρίου:
Δ. Λαζαρίδου, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Τηλ : +30 2310993558
e-mail : deslaz.ahepa@gmail.com


Βιολόγος:
Δ. Παπαδοπούλου

Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων:
Μ. Παρασκευοπούλου (ΤΕΙ) Ο. Σιδηροπούλου(ΤΕΙ)

Ιστορικό - Στόχοι

Στη μονάδα Αιμόστασης – Πήξης του Αιματολογικού Τμήματος του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του ΑΧΕΠΑ, πραγματοποιούνται οι συνήθεις κλασικές εξετάσεις Αιμόστασης (Πήξης – Ινωδόλυσης), όπως και οι εξειδικευμένες εξετάσεις στα πλαίσια του ευρύτερου θρομβοφιλικού ελέγχου ασθενών, συμπεριλαμβανομένων και των μοριακών εξετάσεων (PCR) ελέγχου μεταλλάξεων παραμέτρων Αιμόστασης. Πραγματοποιούνται εξετάσεις Αιμόστασης σε δείγματα ασθενών του Νοσοκομείου μας, σε δείγματα εξωτερικών ασθενών και ασθενών άλλων Νοσοκομείων στα πλαίσια του θρομβοφιλικού ελέγχου.
Το τμήμα έχει μηχανοργάνωση.

Το εργαστήριο παρέχει εκπαιδευτικό έργο σε ειδικευόμενους ιατρούς Βιοπαθολόγους, ειδικευόμενους Γενικής Ιατρικής και φοιτητές, αναπτύσσει επίσης ερευνητικό έργο. Στόχος του εργαστηρίου είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών, η συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς, αλλά και η συνεχής εκπαίδευση του Ιατρικού και Παραϊατρικού προσωπικού.

Στο εργαστήριο εξετάζονται ετησίως περί τα 70000 δείγματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 230000 εξετάσεις. Η ποιότητα στις εκτελούμενες εργαστηριακές εξετάσεις διασφαλίζεται από εξωτερικό και εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο.

Εργαστηριακό έργο.

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο είναι οι κάτωθι:

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Χρόνος Προθρομβίνης
(Prothrombin Time, PT)

Χρονομετρική - πηξιολογική

Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης
(Activated Partial Thromboplastin Time, APTT)

Χρονομετρική - πηξιολογική

INR
(International Normalized Ratio)

 

Ινωδογόνο
(Fibrinogen, FIB)

Μέθοδος Clauss

D-Dimer

Ανοσοενζυμική

Αντιθρομβίνη
(Antithrombin, ATIII)

Χρωματομετρική

Πρωτείνη C
(Protein C, PROT C)

Χρωματομετρική

Πρωτείνη S free
(Protein S free, PROT S free)

Χρωματομετρική

Πλασμινογόνο
(Plasminogen)

Χρωματομετρική

Α2 –Αντιπλασμίνη
(Plasmin Inhibitor)

Χρωματομετρική

Χρόνος Ρεπτιλάσης

Πηξιολογική

Χρόνος Θρομβίνης
(Thrombin Time, TT)

Πηξιολογική

Αντιπηκτικό του Λύκου
(Lupus Anticoagulants, LA) : La Chek/ La Test/ La Ratio

Dilute-Russell’s Viper Venom Time

Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτείνη C
(APC-Resistance, APC-R: APC-R V+, APC-R V-, APC –R Ratio)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης ΙΙ
(Factor II, FII)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης V
(Factor V, FV)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης VΙΙ
(Factor VΙΙ, FVΙΙ)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης VIII
(Factor VIII, FVIII)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης IX
(Factor IX, FIX)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης X
(Factor X, FX)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης XI
(Factor XI, FXI)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης XII
(Factor XII, FXII)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης XIII
(Factor XIII, FXIII)

Ανοσοενζυμική

Παράγων Von Willebrand αντιγονικότητα
(Von Willebrand Factor Antigen, vW Ag)

Ανοσοενζυμική

Παράγων Von Willebrand λειτουργικότητα
(Von Willebrand activity, vW activity)

Ανοσοενζυμική

Αντι-Xa δράση ηπαρίνης (Αντι-Xa)

Χρωματομετρική

Δοκιμασία μίξης

Πηξιολογική

   

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
(Μοριακές Eξετάσεις Aιμόστασης)

 

Ανίχνευση μετάλλαξης V LEIDEN γονιδίου παράγοντα V
(Factor V-Leiden mutation)

Real-time PCR

Ανίχνευση μετάλλαξης γονιδίου παράγοντα
Προθρομβίνης
(FII-G20210A mutation)

Real-time PCR

Ανίχνευση μετάλλαξης C677T γονιδίου MTHFR
Methylenetetrahydrofolate reductase
(MTHFR C677T)

Real-time PCR

Ανίχνευση μετάλλαξης A1298C γονιδίου MTHFR
(MTHFR A1298C)

Real-time PCR

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Οι εξετάσεις Αιμόστασης εκτελούνται σε σωληνάριο αιμοληψίας (σωληνάριο πήξης γαλάζιου χρώματος) με αντιπηκτικό κιτρικό νάτριο (sodium citrate) με αναλογία αίματος: αντιπηκτικού 9:1, το οποίο μπορεί να διατηρηθεί επί 2-4 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (22-25οC). Για την εκτέλεση του πλήρους θρομβοφιλικού ελέγχου απαιτείται αίμα σε τρία σωληνάρια αιμοληψίας των 2,7-3 ml.

Οι εξετάσεις ελέγχου μεταλλάξεων παραμέτρων Αιμόστασης (PCR) εκτελούνται με αίμα που έχει ληφθεί με αντιπηκτικό EDTA (σε σωληνάριο Γενικής Αίματος) και αρκεί ένα σωληνάριο των 2 ml για την εκτέλεση των Μοριακών εξετάσεων. Διατηρείται επί 24 ώρες στην κατάψυξη σε -20ο C.

Η αποστολή των δειγμάτων στο εργαστήριο γίνεται τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το προσωπικό του τμήματος.