Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.


ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Εξάμηνη Πρακτική άσκηση Βοηθών Νοσηλευτών για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματος
Διαβάστε περισσότερα...

AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:

  • Φωτογραφίες απο την εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτική πίτας
  • 29.6.2015 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Ανακοινώνουμε ότι στις 1 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ., σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής, θα διεξαχθεί κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 του Υπουργείου Διοικητικής Με-ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τον ορισμό των μελών της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕ-ΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 45/2015 της 7.7.2015, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ΔΙ-ΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0824), για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
    Ανακοίνωση
  • 4.6.2015 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ανακοινώνουμε ότι στις 5 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής, θα διεξαχθεί κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και την υπ’ αριθ. ΔΙ-ΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τον ορισμό ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΝΟ-ΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ των ηλεκτρονικών διαπραγματεύσεων
    Ανακοίνωση

Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

29.6.2015 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Ανακοινώνουμε ότι στις 1 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ., σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής, θα διεξαχθεί κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 του Υπουργείου Διοικητικής Με-ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τον ορισμό των μελών της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕ-ΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 45/2015 της 7.7.2015, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ΔΙ-ΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0824), για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Ανακοίνωση (39,5 KB)

4.6.2015 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ανακοινώνουμε ότι στις 5 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής, θα διεξαχθεί κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και την υπ’ αριθ. ΔΙ-ΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τον ορισμό ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΝΟ-ΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ των ηλεκτρονικών διαπραγματεύσεων
Ανακοίνωση (38,5 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

25.6.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ (02) ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.920,00€ (KAE 0429), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. με CPV 71632000-7.
Διακήρυξη (468,5 KB)

25.6.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ (02) ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.920,00 ΜΕ Φ.Π.Α.
Ανακοίνωση (190,4 KB)

24.6.2015 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 7.7.2015 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Διακήρυξη (645,7 KB), Συνοδευτικό 1 (257,9 KB)

19.6.2015 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Αρχείο (12,8 KB)

19.6.2015 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διακήρυξη (416 KB), Συνοδευτικό 1 (13,1 KB)

18.6.2015 28/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΙΜΑΚΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΩΝ
Διακήρυξη (499,6 KB), Συνοδευτικό 1 (15 KB)

18.6.2015 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ανακοίνωση (336,7 KB), Συνοδευτικό 1 (377,5 KB), Συνοδευτικό 2 (7691,1 KB)

18.6.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: 30.06.2015, ΠΠΥΦΥ 2013
Διακήρυξη (15879,6 KB), Συνοδευτικό 1 (14,7 KB)

17.6.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 33/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΠΠΥΦΥ2013, 12.900,00€, ΚΑΕ 0879, ΗΜ ΔΙΕΝ: 30.06.2015
Ανακοίνωση (207,3 KB)

17.6.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 28/2015 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΙΜΑΚΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΩΝ
Ανακοίνωση (258,4 KB)

16.6.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ TRANDUSERS 44.2015 ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΠΠΥΦΥ 2013, ΗΜ ΔΙΕΝ: 03.07.2015, ΠΡΟΫΠΟΛ: 30.000,00€, ΚΑΕ1311
Διακήρυξη (9488,3 KB), Συνοδευτικό 1 (10,8 KB)

16.6.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 TRANDUSERS, με CPV 33180000-5, ΠΠΥΦΥ2013, 30.000,00€, ΚΑΕ 1311, ΗΜ ΔΙΕΝ: 03.07.2015
Ανακοίνωση (205,4 KB)

9.6.2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΕΠΒΛΕΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"
Διακήρυξη (582 KB)

9.6.2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"
Ανακοίνωση (226,9 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

15.6.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 31/2015 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ
Διακήρυξη (806,5 KB), Συνοδευτικό 1 (313,5 KB)

15.6.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 31/2015 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ, ΠΠΥΥ 2012, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ: 100.000,00€, ΗΜΕΡ ΗΛΕΚΤΡ ΑΠΟΣΦΡ: 23.07.2015
Ανακοίνωση (329,2 KB)

8.6.2015 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ (9994) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Διακήρυξη (468,5 KB)

8.6.2015 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ (9994) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Διακήρυξη (226,9 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

12.6.2015 43/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Διακήρυξη (1001,5 KB), Συνοδευτικό 1 (18,1 KB)

11.6.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 43/2015 (ΠΡΟΜΗΘ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ)
Ανακοίνωση (427,7 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

24.6.2015 ΚΣ36 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΑΡΤΙΚΟ ΑΣΚΟ
Αρχείο (282,8 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<